Oferta Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU

TFI PZU oferuje kompleksowe rozwiązanie do wdrożenia PPK w Twojej firmie

  • Dedykowane fundusze PPK inPZUSFIO
  • Portal Pracodawcy serwis e-PPK
  • Portal Pracownika serwis inPZU
  • Wsparcie operacyjne i wdrożeniowe agentów wyłącznych PZU SA/PZU Życie SA

Zasada life-cycle czyli inwestowanie zgodnie z „cyklem życia”;

  • Osobom z odległą perspektywą do emerytury rekomenduje się inwestycje, polegające na zwiększeniu udziału akcji w portfelu lokat, w celu maksymalizacji oczekiwanych zysków
  • Osobom w środkowej fazie aktywności zawodowej sugeruje się oszczędzanie bezpieczniejsze, polegające na zwiększeniu udziału lokat w dłużne papiery wartościowe i zmniejszaniu zaangażowania w akcje
  • Osoby zbliżające się do osiągnięcia wieku emerytalnego powinny raczej zadbać o maksymalne bezpieczeństwo zgromadzonych środków, znacznie redukując udział akcji w swoim portfelu lokat w celu zabezpieczenia zgromadzonego kapitału

Oszczędzanie w PPK -fundusze dopasowane do wieku.

PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) inwestuje powierzone środki w papiery wartościowe, uwzględniając w polityce inwestycyjnej wiek uczestnika.
Oszczędności w PPK inwestowane są w fundusze zdefiniowanej daty (FZD) do których pracownicy są zapisywani automatycznie według swojej daty urodzenia.
Im bliżej daty wskazanej w nazwie subfunduszu tym więcej środków inwestowanych jest w instrumenty dłużne (obligacje), a mniej w instrumenty udziałowe (akcje), dzięki czemu ryzyko inwestycyjne maleje

TFI PZU oferuje w ramach PPK inPZU SFIO  8 subfunduszy zdefiniowanej daty, są to:
PPK inPZU2025 -dla urodzonych przed 1968
PPK inPZU2030 -dla urodzonych 1968-1972
PPK inPZU2035 -dla urodzonych 1973-1977
PPK inPZU2040 -dla urodzonych 1978-1982
PPK inPZU2045 -dla urodzonych 1983-1987
PPK inPZU2050 -dla urodzonych 1988-1992
PPK inPZU2055 -dla urodzonych 1993-1997
PPK inPZU2060 -dla urodzonych od 1998

Specjalizujemy się w inwestycjach opartych o:
•obligacje Polski, regionu CEE oraz EM
•strategie globalnej makroekonomii
•akcje rynku polskiego oraz regionu CEE

Limity ekspozycji w poszczególnych częściach portfela

TFI PZU zapewnia;
wielostopniowy nadzór procesu inwestycyjnego
rygorystyczne zasady i procedury monitorowania ryzyka
profesjonalne strategie i szybkie reakcje na tendencje rynkowe

TFI PZU to największy w Polsce zespół odpowiedzialny za zarządzanie aktywami.
W jego skład wchodzą  zarządzający, analitycy i główni ekonomiści o wielkim doświadczeniu i wiedzy. Mają międzynarodowe licencje, tytuły doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych.

Wyniki brutto subfunduszy TFI PZU (dane na dzień 30.09.2019) Porównanie wyników subfunduszy w ujęciu  12, 36, 60 miesięcy oraz YTD

Kwartyle Porównanie dla jednostek uczestnictwa kategorii A*.

Serwis e-PPK –umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK
Prosty proces zawierania umowy na serwisie e-PPK.

Intuicyjny kreator krok po kroku przeprowadzi Pracodawcę przez kolejne kroki zawierania umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
By maksymalnie skrócić czas i uprościć proces podpisywania umowy system może sam pobrać dane pracodawcy z bazy REGON.
Pracodawca uzupełnia kilka podstawowych danych swojej firmy: wielkość spółki, składkę dodatkową, dane administratora i reprezentacji z KRS. Autoryzacja SMS lub podpis tradycyjny.
Po podpisaniu przez TFI PZU umowy o zarządzanie pracodawca uzyska pełen dostęp do serwisu e-PPK.
Będzie mógł wanalogiczny sposób zawrzeć umowę oprowadzenie PPK i w łatwy sposób zaimportować dane pracowników.

Oferta cenowa PPK

Wysokość opłat za zarządzanie Opłaty za zarządzanie w Funduszu PPK inPZU SFIO

  • TFI PZU SA może pobierać wynagrodzenie stałe za zarządzanie każdym z Subfunduszy w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku
  • TFI PZU SA może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Wysokość tego wynagrodzenia nie może być wyższa niż 0,1% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku
  • TFI PZU SA może bez konieczności zmiany umowy o zarządzanie PPK zastrzega możliwość obniżyć wysokość wynagrodzenia za zarządzanie, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że jego ponowne podwyższenie do wysokości wskazanej powyżej również nie wymaga zmiany umowy ozarządzaniePPK

W okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. na mocy uchwały Zarządu TFI PZU SA, TFI PZU SA nie pobiera w ogóle wynagrodzenia stałego za zarządzanie żadnym z Subfunduszy

Wysokość opłat za zarządzanie Opłaty za zarządzanie w Funduszu PPK inPZU SFIO